OBCHODNÍ PODMÍNKY


 

Obchodní podmínky

  - obchod pro podnikatelské subjekty nákup na IČ

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Pavel Umlauf a Gastro Theo s.r.o.

 

 Vymezení pojmů 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp.prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Všeobecná ustanovení

Kupující učinením objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícm. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Technické údaje jsou nezávazné.

Místem plnění je sklad prodávajícího.

Při nákupu s IČO neplatí možnost vrácení nepoužitého zboží v původním balení objednaného prostřednictvím internetového obchodu do 14ti dnů bez udání důvodů.

 

Objednávka a potvrzení objednávky

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

 

Uzavření kupní smlouvy

Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem (spotřebitelem)

 

Termín dodání

Termín dodání závisí dle aktuálního skladu firmy resp. výrobců a dodavatelů. Většinu objednávek se snažíme vykrývat do týdne. Není-li zboží skladem je termín dodání potvrzen zákazníkovi dle možnosti výrobce popř. dodavatele.

 

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího 

1) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v takovém případě, kdy se zboží už nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující tuto změnu ceny neakceptuje.

2) V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

 

Storno objednávky ze strany kupujícího

1) Kupující může objednávku stornovat, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky. Objednávku nelze v tomto případě stornovat pokud se jedná o zboží, které bylo vyráběno (upravováno) či specielně objednáváno přímo pro něj. Všechny objednávky, které zákazník odešle jsou ZÁVAZNÉ.

2) V případě, že kupující odmítne převzít zásilku, neposkytne-li naší firmě dostatečnou součinnost nebo jiným způsobem znemožní naší společnosti splnit závazek - dodat zboží a předat jej, zavazuje se kupující uhradit naší společnosti smluvní pokutu ve výši 20% z ceny neodebraného zboží.

3) Kupující je oprávněn k učinění storna závazné objednávky či uzavřené Smlouvy před termínem plnění ze strany naší firmy. Naše společnost je oprávněna požadovat za storno objednávky smluvní pokutu ve výši 20% z ceny závazně objednaného zboží.

Storno polatek za zrušení objednávky nebo výměnu zboží je 20%.

Chybně objednané zboží ze strany kupujícího (na IČO) nevyměňujeme ani nejde vrátit.

 

  Platnost cen

1) Ceny jsou platné v momentě objednávky. V případě, že dojde k neočekávané a výrazné změně cen ze strany dodavatele, upozorní dodavatel kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit, má dodavatel právo objednávku stornovat.

 

Převzetí zboží

  1) DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané přepravcem doporučujeme provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci prodávající prokáže na základě Vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena.

2) Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.

3) Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.

 

Záruční doba, reklamace

1) Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu (pro koncové zákazníky). Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Upozorňujeme podnikatelské subjekty nákup na IČ, že vzhledem k záručním podmínkám výrobce je při nákupu zařízení právnickou, nebo fyzickou osobou podnikající (IČO) poskytována pouze jednoletá záruka -  Tato jednoletá záruka tedy platí v případě vystavení daňového dokladu obsahujícím IČO. Zákonná záruka tímto není dotčena.

2) Pokud dojde k poruše zboží v záruční lhůtě, kontaktujte nás prosím telefonicky na 491 481 404 nebo emailem na info@gastrotheo.cz.

Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace si prosím připravte (nebo nám zašlete) následující údaje:
- jméno a Příjmení a kontakt na Vás
- číslo objednávky (přišlo Vám v potvrzení o objednávce) nebo číslo dokladu , který jste obdrželi se zbožím
- druh zboží k reklamaci
- specifikujte prosím druh závady zboží

3) Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím přepravce, doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás emailem nebo telefonicky na uvedených kontaktech. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě podepsaného přepravního listu kupujícím.

4) Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.

5) Při uplatnění reklamace Vám doporučujeme dodat, spolu s reklamovaným zbožím, nabývací doklady, vztahující se k reklamovanému zboží, jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.

6) Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení Vámi uplatněné reklamace bude vycházet na základě Vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady, a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy.

Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla se snažíme (pokud je to technicky možné) vyřizovat reklamace rychleji.
Přijímáme a řešíme reklamace všech prodávaných výrobků, ale u některých je rychlejší obracet se přímo na autorizovaný servis dovozce nebo výrobce zboží. Kontakt na autorizovaný servis najdete na záručním listu nebo v návodu k použití, případně Vám ho rádi sdělíme.
Pokud by jste uplatňovali reklamaci přímo v autorizovaném servisu a setkali s problémy, neváhejte a kontaktujte nás.


7) Pokud kupující nezvolí při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít jeho požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamce dle svého uvážení. V takovém případě bude o způsobu řešení zákazník informován emailem nebo telefonicky.


8) Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

9) Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:
a) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití -
na nekovové materiály, jako např.   guma,plasty,sklo a jiné součásti rychlého opotřebení. b) mechanickým poškozením a opotřebením
c) živelnými pohromami ( vodou, ohněm, bleskem)
d) zboží bylo reklamováno po záruční době
e) zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

Záruky se rovněž nevztahují na užitné a funkční vlastnosti zboží a na seřizování ovládacích a regulačních komponent zboží.V případě vzniku záruční závady je zákazník povinen doručit zboží do servisu prodávajícího na vlastní náklady, nebo zaplatit výjezd servisního technika prodávajícího - ceník ZDE. V záruční době může být uplatněn pouze náhradní díl na záruku. Práci a cestu technika musí zaplatit kupující.

Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené událostí či skutečností, která nastala mimo jeho náležitou peči např. válka,oheň, voda, živelní pohromy, trestná či jiná nezákonná činost, zavinění kupujícího nebo třetích osob včetně nedbalostního  a zásahy vyšší moci. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží zaniká, bylo-li prodáno zákazníkem kupujícího další osobě.

10) Na stav a průběh reklamace se může kupující informovat na tel.:491 481 404 nebo na emailu: info@gastrotheo.cz

11) V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Kupující souhlasí s tím, že v případě neoprávněné a zamítnuté reklamace mu budou účtovány náklady spojené s touto neoprávněnou reklamací, které vznikly prodejci.

 

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

 1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména to, že je bez vad.

 2) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady

1) Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Pokud to není vzhledem k povaze vady věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

2) Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jelikož však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

3) Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Vrácení zboží

1) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží!
Spotřebitel takto může od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. Podnikatel na odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení tedy nárok nemá.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

2) Zboží můžete vrátit osobně nebo poslat na naši adresu: Gastro Theo Hostovského 525 Hronov 54931, a to nikoli na dobírku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3) Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na Vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

4) Pokud se tak rozhodnete, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu včetně záručního listu, prodejního dokladu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství, poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě.

5) V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží, bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

    

 Platební podmínky

1) Dobírka (cena platby 40 Kč + cena za dopravu DPD nebo GEBRUDER WEISS).

Platíte až při převzetí zboží.

2) Převodem a GSM banking (platba je zdarma + cena za dopravu DPD nebo GEBRUDER WEISS).

Po vyplnění a odeslání objednávky, proveďte platbu na základě údajů, které obdržíte v potvrzení objednávky, nezapoměňte vyplnit variabilní symbol (číslo objednávky). Ihned po přijetí platby, bude zboží odesláno.

3) Hotově (zdarma)

Tuto možnost vybírejte pouze pokud jste vybrali jako dopravu Osobní odběr. Platbu za objednávku provedete při odběru zboží.

4) Splátky (zdarma)
Tuto možnost vybírejte pouze pokud jste vybrali využít pro placení služeb Cetelemu nebo Essoxu. viz. splátky

5) Vystavení zálohové faktury, je pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Tato služba je jen na vyžádání u prodávajícího a je podmíněna závazným podpisem objednávky spotřebitelem, kdy se sám spotřebitel zavazuje k paltbě dle stanovených podmínek uvedených na faktuře. Spaltnost faktury je sjednána běžně na dobu 14ti dní (může být i jinak), do této doby musí být částka uhrazena na účet prodávajícího. V opačném případě je tato věc řešena soudním sporem, kdy po dobu neuhrazení částky běží penále ve výši 2% z neuhrazené částky za každý den z prodlení.

 * veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH

 *cena dopravy DPD a GEBRUDER WEISS se může v průběhu roku měnit. Cena je závislá na hmotnosti zboží a zákazník je s cenou dopravy obeznámen ještě před odesláním zboží.

 

Způsoby dopravy

 Pro dopravu zboží můžete vybrat následující způsoby:

1) DPD Vám zboží doručí až domů, následující den po jeho odeslání. Platí pouze pro ČR.

2) Osobní odběr (zdarma)

Zboží si můžete vyzvednout přímo v naší prodejně v Hronově ul.: Hostovského 525 Objednávku tedy můžete zaplatit i hotově.

3) GEBRÜDER WEISS

GEBRÜDER WEISS Vám zboží doručí až domů, následující den po jeho odeslání. Platí pouze pro ČR.

* veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Pavel Umlauf veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník svým nákupem v naší síti internetových obchodů dává souhlas k zasílání novinek a newsletterů na email,který uvedl při objednávce. Zákazník se může kdykoliv z této databáze odhlásit.
Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 

  Provozovatel obchodu

Pavel Umlauf
Hostovského 525
549 31 Hronov
IČ: 40134776
DIČ: CZ 7305143285

Kontaktní údaje
Tel.: +420 491 481 404
Emal: info@gastrotheo.cz

Produkty
E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

přípravkyMycí a oplachové přípravky
Přihlášení
kontakt
objednávky po-pá 7:00-17:00h
objednavky Zavináč gastrotheo Tečka cz
+420 491 481 404

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:

Vaše přání:
Aktuality
VARES - kvalitní český výrobce

VARES - kvalitní český výrobce

28.06.2019
Rubrika recepty - každý měsíc 3 nové recepty

Rubrika recepty - každý měsíc 3 nové recepty

Kvalitní zařízení, poctivé suroviny a osvědčený recept - to je tajemství každého dobrého jídla.


02.02.2016